Ósemka to szkoła z półwieczną tradycją. Jesteśmy dobrze znani i lubiani w środowisku. W naszej szkole utrzymywany jest wysoki poziom nauczania, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która stara się przekazywać jak najwięcej wiedzy, pozytywnie motywować uczniów, ale także maksymalnie  wykorzystywać ich możliwości. Wymiernym wskaźnikiem są osiągane wyniki uczniów    w różnego rodzaju konkursach, turniejach, olimpiadach.

Stwarzamy   każdemu    dziecku   warunki   do   zrównoważonego wszechstronnego rozwoju. Wspieramy uczniów, wzmacniamy  ich mocne  strony,  pozytywnie   motywujemy   do   działania. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt podnoszący poziom i wydajność pracy: ksero, faks, sprzęt audiowizualny, tablica multimedialna, pomoce dydaktyczne, pracownię informatyczną, w której uczniowie nabywają  i podnoszą umiejętności pracy   z komputerem.

Empatia i zrozumienie- tego uczą się dzieci w szkole integracyjnej. Szkoła jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz specjalistów:

 • logopedę
 • psychologa
 • pedagoga
 • oligofrenopedagogów
 • surdopedagogów
 • tyflopedagogów
 • terapeutów pedagogicznych

Nasi nauczyciele wspierający   z wieloletnim doświadczeniem w pracy zapewnią Państwa dziecku odpowiednią opiekę.

Możemy się poszczycić tym, że nasza szkoła jest placówką kameralną, usytuowaną z dala od ruchliwych ulic, w otoczeniu zieleni. W naszej szkole nikt nie jest anonimowy, a nauczyciele z życzliwością podchodzą do każdego ucznia. Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone boiska sportowe, plac zabaw i salę zabaw, a także Aktywny Korytarz.

Koła zainteresowań, czyli szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Pomagamy uczniom uzupełnić wiedzę w czasie zajęć wyrównawczych. Dumnie nosimy miano „Szkoły Odkrywców Talentów”   i ,,Szkoły Promującej Zdrowie”. Wprowadzamy innowacje  pedagogiczne. Zapewniamy zajęcia  z ETYKI i nauki pływania już od poziomu klasy pierwszej.  

Od wielu lat w szkole wydawane są gazetki:

 • OŚMIORNICA - redagowana przez uczniów,
 • Gazetka edukacyjno-informacyjna dla rodziców

Aktywnie   włączamy się w akcje profilaktyczne, charytatywne i promujące zdrowy tryb życia. Prężnie działa koło wolontariatu. Organizowane są liczne wycieczki, zielone szkoły, imprezy wynikające z kalendarza i tradycji,     m. in.: andrzejki, mikołajki, wspólne kolędowanie, walentynki, zabawy karnawałowe, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Matki, Ojca,  Dzień Dziecka, itp.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Zajęcia rozwijające kreatywność:
  • Koła zainteresowań, m.in.:
   • artystyczne
   • plastyczne
   • matematyczne
   • humanistyczne
   • historyczne
   • dziennikarskie
   • języka angielskiego, niemieckiego
   • chór
  • Innowacje pedagogiczne:
   • „Culture Club”
   • „Muzyczne improwizacje”
   • „Teatromania”
   • „Tongue Twister”
   • ,,Świat na widelcu”
   • ,,Robotyka”
  • Sportowe
  • Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
   • korekcyjno- kompensacyjne
   • logopedyczne
   • dydaktyczno-wyrównawcze
   • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Zajęcia rewalidacyjne

W ramach opieki oferujemy uczniom:

 • Świetlicę szkolną czynną od 7:00 do 16:30
 • Bibliotekę szkolną z Centrum Informacji Multimedialnej
 • Przestronną stołówkę szkolną
 • Świetlicę socjoterapeutyczną
 • Nowoczesne boiska sportowe
 • Plac zabaw
 • Indywidualne szafki dla każdego ucznia

Udogodnienia w kontaktach   z rodzicami: E-dziennik

Właśnie dlatego ”ÓSEMKA”

jest szkołą

dla Państwa DZIECKA!

ÓSEMKA ZAPRASZA

 

integracja

W naszej szkole od wielu lat prowadzimy KLASY INTEGRACYJNE.  Jest to wspólne kształcenie dzieci zdrowych z dziećmi posiadającymi orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Są to dzieci, w których rozwoju zostały rozpoznane trudności uniemożliwiające realizację obowiązku szkolnego bez dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niesprawne ruchowo, niedosłyszące, niedowidzące, z autyzmem lub zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną). Liczba dzieci w takiej klasie zwykle wynosi do 20 uczniów, w tym do 5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY. Kwalifikacje takiego pedagoga muszą być związane z przygotowaniem z zakresu tak zwanej pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta).  Ma on za zadanie wspierać dzieci niepełnosprawne. Nie oznacza to jednak, że jest tylko przy uczniu z niepełnosprawnością, że tylko nim się zajmuje. Kluczową rolą takiego nauczyciela jest włączanie ucznia z niepełnosprawnością w system edukacyjny. Jednak, aby to włączanie się powiodło i przynosiło jak najwięcej korzyści, podejmuje wiele różnorodnych działań integracyjnych, wychowawczych i edukacyjnych z całą klasą.

W klasie integracyjnej realizowany jest TAKI SAM PROGRAM NAUCZANIA, z którym spotykają się dzieci w każdej innej, równoległej klasie. W przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane na lekcjach treści są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają organizowane DODATKOWE ZAJĘCIA. Na terenie naszej szkoły mogą korzystać z następującej pomocy:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z pedagogiem.

Z perspektywy dzieci niepełnosprawnych uczęszczanie do klasy integracyjnej ma pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny. Wspólna nauka i zabawa ze sprawnymi rówieśnikami uczy funkcjonowania w społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć po skończeniu szkoły. Nawiązane kontakty, przyjaźnie i wspólnie spędzany czas (na wycieczkach, zawodach sportowych, turniejach wiedzy, uroczystościach szkolnych i klasowych, itp.) łączy dzieci bardzo mocno, podarowując im siłę płynącą z przyjaźni i wiary w drugiego człowieka. Niepełnosprawne dzieci mają możliwość odkrywać swoje mocne strony i talenty. W naszej szkole pomagamy odkrywać różne sfery dziecięcej twórczości.

Z perspektywy dzieci pełnosprawnych przebywanie na co dzień z niepełnosprawnymi rówieśnikami uczy tolerancji i szacunku dla innych osób. Uczniowie stają się empatyczni i wrażliwi. Otwarcie na innych ludzi to cecha niezwykle piękna, ale i potrzebna we współczesnym świecie, a wyrozumiałość i cierpliwość to cechy niezbędne do budowania osobistego sukcesu i samorealizacji.

 

W naszej szkole już od pierwszych dni nauki i zabawy staramy się wspólną pracą dzieci, nauczycieli i specjalistów stwarzać obu grupom identyczne warunki do maksymalnego i wszechstronnego rozwoju.

 

o nas czolowka