wizytowka

MUZYCZNA POCZTÓWKA.

MUZYCZNA POCZTÓWKA

13 listopada 2017r. w Konińskim Domu Kultury odbył się

Przegląd Twórczości Integracyjnej

MUZYCZNA POCZTÓWKA”

zorganizowany przez Fundację PODAJ DALEJ.

Nie pierwszy raz braliśmy udział w tego typu imprezie, więc nie mogło zabraknąć nas również w tym roku.  Naszą szkołę  reprezentowała uczennica 

Marta Grochalak z klasy 4b.

 Zaśpiewała piosenkę polskiej idolki Ewy Farny pt:  Monster High przy układzie tanecznym swoich koleżanek z klasy Antoniny Dziublewskiej, Marii Nejman i Kingi Witkowskiej. Kibicowali im na widowni uczniowie z klas integracyjnych naszej szkoły.

W imprezie brały również udział dzieci z przedszkola integracyjnego, młodzież    z ośrodków wychowawczych i ośrodków specjalnych, a także osoby w jesieni życia.

Ideą tego przedsięwzięcia było pokazanie, że śpiewać i tańczyć mogą wszyscy bez względu na ograniczenia zdrowotne i wiek.  Wspaniała atmosfera i  szacunek do artystów sprawiły, że uroczystość ta zakończyła się wspólną zabawą całej widowni wraz z zaproszonymi gośćmi z władz miasta. Wszyscy pląsali i śpiewali.

To była prawdziwa integracja !!! W konkursie zdobyliśmy wyróżnienie, ale i tak  wszyscy wychodziliśmy jako zwycięzcy.

Opracowała Monika Jaroszewska

Integracja...

int1Każdy ma prawo do szczęścia

i swojego miejsca w społeczeństwie."

       Maria Grzegorzewska

 

 

 

 

 

 

Uczniowie o specjalnych potrzebach są wyzwaniem dla nauczycieli, dla ich zdolności  i umiejętności wspierania więzi między uczniami oraz współpracy z rodzicami. Nie należy zwracać uwagi na etykietki przyklejane dzieciom niepełnosprawnym. To właśnie te etykietki są podstawą uprzedzeń, nieporozumienia, a wreszcie ich odrzucenia. Takie uprzedzenia istnieją i jesteśmy przekonani, że można je przezwyciężyć jedynie przez wzajemne obdarowywanie się, budowanie więzi w klasie i w szkole.

int2

Dzieci niepełnosprawne wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji w szkole. Akceptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest fundamentalną zasadą integracji. Pozwala ona przełamać negatywne opinie i przesądy wobec nich. Akceptacja jest, obok poczucia bezpieczeństwa, jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Często rozumiana jest jako nadmierna tolerancja, przywileje, wychowanie „ pod kloszem". Każde dziecko pragnie być akceptowane jako człowiek, który ma te same potrzeby, co inni ludzie, a ich realizacja nie jest wywołana współczuciem z powodu jego ograniczeń. Aby akceptować ucznia niepełnosprawnego trzeba postrzegać go przede wszystkim jako dziecko, a jego niepełnosprawność jedynie jako jeden z wielu czynników mogących utrudnić jego rozwój.

Aby uczeń niepełnosprawny stał się integralnym członkiem zespołu klasowego musi być akceptowany w pełni przez swoich kolegów.

W naszej szkole integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością ich rówieśników odbywa się na wielu płaszczyznach. Integracja to szansa dla wszystkich dzieci na wszechstronny rozwój osobowości. 

int3W procesie dydaktyczno – wychowawczym staramy się stwarzać warunki i sytuacje pobudzające uczniów do aktywności. Kierujemy działalnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwamy nad jej wykorzystaniem.int4

Zintegrowana klasa i szkoła jest wynikiem współpracy

uczniów, nauczycieli i rodziców.

Klasa integracyjna

1

Klasa   integracyjna   to klasa   licząca 15 – 20 osób, w której 3 – 5 uczniów posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe osoby w klasie to dzieci zdrowe. W klasie integracyjnej zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, nauczyciel przedmiotowy i nauczyciel wspomagający. Jeden prowadzi zajęcia z całą klasą, drugi w tym czasie wspomaga dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując zakres materiału i stopień trudności oraz zadania do ich możliwości i potrzeb.

W roku 2006 nasza szkoła po raz pierwszy uruchomiła taką klasę. W roku szkolnym 2012/2013 mieliśmy tych klas już sześć.

Do  klas integracyjnych kierowane są dzieci :

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym,

- słabosłyszące,

- słabowidzące,

- z autyzmem,

- z zespołem Aspergera,

- z zespołem Downa,

- niepełnosprawne ruchowo,

- z zaburzeniami zachowania,

- przewlekle  chore.

2Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracują specjaliści:

oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, socjoterapeuta,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,  pedagog,  logopeda.

W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami jest  wspierany poprzez następujące formy pracy dydaktycznej:

 - zajęcia rewalidacyjne,

 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 - logopedyczne,

- socjoterapeutyczne,

- zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie niepełnosprawni mogą również rozwijać swoje zdolności w ramach kół zainteresowań wspólnie ze zdrowymi dziećmi.

3Integracja w zespołach klasowych odbywa się nie tylko na  lekcjach,  ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą:    podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych i szkolnych, wyjść do kina.     

 

 

KORZYŚCI INTEGRACJI:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postaw i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość "dawania",
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

Zainteresowanie klasą integracyjną jest tak duże, że w roku szkolnym 2013/2014 zostały utworzone dwa oddziały.

Drogi Rodzicu dziękujemy za świadomy wybór naszej szkoły i za zaufanie jakim nas obdarzasz.

Rok szkolny 2016/2017

integracja 2016 2017 1

Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczęty!!!

Serdecznie witamy wszystkich uczniów po wakacyjnej przerwie, a w szczególności uczniów klasy 1a, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły.

Życzymy samych sukcesów w nauce, oraz wielu niezapomnianych wrażeń.

integracja 2016 2017 2

Moja mala ojczyzna 2017

moja mala ojczyzna 2017 1

„ZAWSZE RAZEM”

11 kwietnia 2017 roku klasa IV B gościła w dziesiątych, jubileuszowych warsztatach
integracyjnych, które odby
ły się w Zespole Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie. Uroczystość ta odbywała się pod hasłem „ Zawsze razem” i tak wspólnie, wraz z innymi przybyłymi gośćmi, mogliśmy zobaczyć najciekawsze wydarzenia z życia klas integracyjnych tej szkoły. Całą imprezę uświetnił swoją obecnością szkolny chór, który zachęcał do wspólnego śpiewania. Część oficjalną uroczystości uwieńczył tort urodzinowy. Na zakończenie wszyscy w dobrych humorach wzięliśmy udział w zabawach integracyjnych.

 

 

Omnibus 2017

DYPLOM DLA DRUŻYNY page 001

2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

autyzm 2017 1

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu organizowana jest akcja - „Polska na niebiesko”. W tym dniu budynki w całym kraju świecą dla osób z autyzmem. W Koninie na niebiesko świeciły się okna pana prezydenta Józefa Nowickiego, a także okna budynku Centrum Organizacji Pozarządowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. Janusza Korczaka oraz Most im. Piłsudskiego. Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej kampanii odbyła się pod hasłem „Chcemy być sobą”. To kampania świadomości społecznej, zrozumienia i tolerancji dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem. Uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunami, uczestniczyli w tegorocznych obchodach. Spotkali się z innymi na Placu Wolności, aby wspólnymi zabawami uczcić ten dzień.

autyzm 2017 2

"SPRÓBUJMY RAZEM OSWOIĆ ŚWIAT”

dni autyzmu 2106 01  

 

  

W dniu  9 grudnia 2016 r. uczniowie IV A i VI B wraz z opiekunami brali czynny udział w konińskich obchodach DNI AUTYZMU. Była to impreza sportowa w hali „Rondo” pod hasłem „Konińscy sportowcy dzieciom” organizowana przez SOSW. Zawodnicy świetnie się bawili uczestnicząc  w różnych konkurencjach wspomagających wszechstronny rozwój  fizyczny.  

W końcu SPORT TO ZDROWIE !!!  

 

 

 

 

dni autyzmu 2106 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny lekcji

moodle

szkodkrtalent