A A A
SmodBIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie im. Powstańców Wielkopolskich  jest szkołą publiczną i działa na podstawie:
Aktu Założycielskiego.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami), Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
Statutu,
Zarządzeń Kuratora,
Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Regulaminów:
Regulaminu Rady Pedagogicznej.
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
Regulaminu Rady Szkoły.
Regulaminu Rady Rodziców
Regulaminu biblioteki szkolnej.
Regulaminu świetlicy szkolnej.
Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Konin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w PoznaniuOpublikował: Daniel Wyderkiewicz
Publikacja dnia: 05.01.2011
Podpisał: Teresa Maciejewska
Dokument z dnia: 04.01.2011
Dokument oglądany razy: 3 066