A A A
SmodBIP

Statut

STATUT


SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Powstańców Wielkopolskich

w KONINIE

Na podstawie art.42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, ze zmianami ), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami ), rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zmianami ).


§ 1

1. Nazwa Szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

zwana dalej ,, Szkołą ”.

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Koninie.
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
62- 510 Konin

3. Szkoła jest szkołą publiczną.

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Konin.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie.

§ 2


1. Cele i zadania Szkoły:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Profilaktyki Szkoły, a w szczególności:

1) zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralno- emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w ramach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

2) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,


4) kształtuje u wszystkich dzieci postawy tolerancji, solidarności, szacunku, gotowości służenia pomocą, w tym osobom niepełnosprawnym,

5) przekazuje wiadomości przedmiotowe w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,

6) umożliwia uczniom poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

7) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną ucznia oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

8) umacnia wiarę ucznia we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

9) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

10) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, stosownie do warunków, wieku uczniów i specyficznych potrzeb rozwojowych.

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły:

1) W dziedzinie dydaktyki Szkoła wykonuje zadania poprzez:

a) bogatą i zróżnicowaną ofertę programową uzupełnianą o własne propozycje programowe,
b) atrakcyjny i nowatorski system nauczania,
c) prowadzenie różnorodnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań ucznia zajęć pozalekcyjnych,
d) opracowanie i wdrażanie projektów dydaktycznych,
e) efektywne wykorzystanie pracowni komputerowej,
f) zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
g) wzbogacanie i unowocześnianie bazy lokalowej i dydaktycznej.

2) W dziedzinie wychowania i profilaktyki Szkoła wykonuje zadania poprzez:

a) pracę wokół patrona Szkoły,
b) wykorzystanie treści zajęć przedmiotowych i godzin do dyspozycji wychowawcy,
c) stworzenie możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych,
d) stwarzanie sytuacji wychowawczych sprzyjających kształtowaniu i stosowaniu systemu wartości,
e) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów i zagrożeń wychowawczych oraz odpowiednie planowanie działań zaradczych i profilaktycznych,
f) prowadzenie edukacji uczniów w zakresie profilaktyki, w tym realizację programów profilaktycznych,
g) realizację Szkolnego Programu Wychowawczego i planów wychowawczych,
h) pedagogizację i wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci, w tym informowanie ich o przyczynach, objawach i skutkach uzależnień psychicznych i fizycznych,
i) współpracę z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz wsparcie w zakresie profilaktyki szkolnej.

3) Szczegółowe cele, zadania Szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki oraz formy i sposób ich realizacji zawierają Program Wychowawczy ( zał. nr 1 do Statutu SP 8 ) i Szkolny Program Profilaktyki ( zał. nr 2 do Statutu SP 8 ).

4) W dziedzinie opieki Szkoła wykonuje zadania poprzez:

a) współpracę z Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koninie w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb ucznia,
b) organizację zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych, korekcyjno - kompensacyjnych na podstawie diagnozy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub lekarza specjalisty,
c) współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia materialnego dzieci oraz organizacji dożywiania na terenie Szkoły,
d) zapewnienie opieki w czasie pobytu ucznia w Szkole oraz podczas wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem Szkoły,
e) opracowanie planu dyżurów organizacyjno- porządkowych, zapewniających bezpieczeństwo w czasie przerw,
f) informowanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o specyficznych trudnościach dziecka w uczeniu się dla dostosowania wymagań i warunków pisania sprawdzianu do stwierdzonych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną możliwości i dysfunkcji ucznia,
g) dbałość o stan techniczny bazy oraz organizację zajęć zgodną z przepisami BHP ( szczegóły określa Regulamin BHP zał. nr 16),
h) współpracę z właściwą dla rejonu, w którym znajduje się Szkoła placówką ochrony zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla uczniów.

3. Zespoły nauczycielskie.

1) Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie danej klasy, przedmiotowe, wychowawcze lub zespoły problemowo – zadaniowe.

2) Pracą zespołów kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu lub wychowawca klasy w przypadku zespołów klasowych.


3) Cele i zadania klasowych zespołów nauczycielskich obejmują:

a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

b) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie:
uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i odpowiednich do nich podręczników,

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych i pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

f) opracowywanie narzędzi badawczych do wewnętrznego mierzenia jakości pracy Szkoły, w tym testów i sprawdzianów kompetencji przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego,

g) każdy zespół dokumentuje swoją działalność.

4) W Szkole funkcjonują następujące zespoły przedmiotowe:

a) humanistyczny,

b) matematyczno – przyrodniczy,

c) kształcenia zintegrowanego.


5) W celu wykonywania bieżących zadań Dyrektor powołuje stałe lub doraźne zespoły problemowo – zadaniowe. Doraźne zespoły problemowo – zadaniowe ulegają rozwiązaniu po wykonaniu danego zadania.

4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zawarte są w załączniku do Statutu ( zał. nr 3 do Statutu SP 8 ).

5. Szkoła w porozumieniu z Organem prowadzącym może prowadzić oddziały integracyjne. Ich organizację szczegółowo określa koncepcja funkcjonowania oddziałów integracyjnych ( zał. nr 14 do Statutu SP 8 ).

6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, po wyrażeniu zgody wszystkich organów Szkoły.

7. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów:

1) W Szkole organizowane są zajęcia dodatkowe uwzględniające szczególne potrzeby rozwojowe uczniów.

2) W Szkole organizuje się zajęcia dodatkowe:

a) koła zainteresowań,
b) zajęcia sportowe,
c) zajęcia wyrównawcze,
d) zajęcia logopedyczne,
e) nauka języka obcego,
f) gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna,
g) inne formy aktywności dzieci organizowane na wniosek rodziców lub uczniów.

3) Ilość oferowanych zajęć dodatkowych uzależniona jest od możliwości kadrowych i finansowych Szkoły.

8. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna:

1) W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła podejmuje działania zawarte w Programie Wychowawczym.

2) Wychowawca wraz z pedagogiem i nauczycielami uczącymi oraz przy współpracy z rodzicami ( lub prawnymi opiekunami ucznia ), któremu z przyczyn rozwojowych, zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, ustala indywidualny plan pomocy.

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Szkole polega na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb
ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, wspieraniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,

d) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

f) wspieraniu nauczycieli i rodziców wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

g) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom,

h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.

4) W zakresie pomocy udzielanej uczniom nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc szkole oraz rodzinie, a w szczególności z Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną, Policją, Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:

a) rozpoznawania potrzeb socjalno – bytowych,

b) doskonalenia zawodowego nauczycieli w pracy wychowawczej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych,

c) udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom i ich rodzicom,

d) zagospodarowania czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych – zgodnie z możliwościami Szkoły.

5) Uczeń może otrzymać pomoc materialną w postaci:

a) zasiłku losowego w formie pieniężnej lub rzeczowej – ze środków Rady Rodziców,

b) opłacenia obiadów w stołówce szkolnej – ze środków pozyskiwanych od Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) stypendiów socjalnych i naukowych przyznawanych przez organy rządowe, instytucje oraz organizacje samorządowe i państwowe.

6) O przyznaniu pomocy materialnej decyduje Komisja Stypendialna powołana przez Dyrektora Szkoły działająca zgodnie z Regulaminem ( zał. nr 15 do Statutu SP 8 ). Z posiedzenia komisji sporządza się protokół. W przypadku udzielania pomocy ze środków Rady Rodziców wnioski rozpatrywane są przez jej członków.

7) Szkoła przyznaje również stypendium za dobre wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski rozpatrywane są przez członków Komisji Stypendialnej. O przyznaniu stypendium decyduje Dyrektor Szkoły.

9. Organizacja współdziałania Szkoły z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz lekarskimi poradniami specjalistycznymi poprzez:

a) realizację zaleceń poradni zawartych w orzeczeniach, opiniach i zaświadczeniach lekarskich,

b) podejmowanie decyzji o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego,

c) podejmowanie decyzji o indywidualnym toku lub programie nauczania,

d) organizację nauczania indywidualnego,

e) organizację spotkań szkoleniowych, odczytów, spotkań terapeutycznych,

f) nabór uczniów niepełnosprawnych do klas integracyjnych.

10. Organizacja współdziałania Szkoły z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1) Szkoła współdziała z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki poprzez:

a) kontakty wychowawcy klasy,
b) spotkania rodziców z nauczycielami – zebrania,
c) indywidualne spotkania z nauczycielami,
d) kontakty z pedagogiem szkolnym, Dyrektorem,
e) konsultacje,
f) organizowanie warsztatów dla rodziców w ramach pedagogizacji.

2) Terminarz zebrań i konsultacji ustala się do końca września każdego roku.

3) Nauczyciel zobowiązany jest do udzielania rzetelnej informacji w ramach współpracy z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w czasie, który nie koliduje z jego przydziałem czynności.

4) W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców podczas spotkań rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i całej Szkole oraz przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

c) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

d) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga,

e) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi opinii na temat pracy Szkoły.

§ 3


Kompetencje organów Szkoły

1. Organami Szkoły są:

a) Dyrektor Szkoły, którego kompetencje określa zał. nr 4 do Statutu SP 8,

b) Rada Pedagogiczna, której kompetencje określa zał. nr 5 do Statutu SP 8,

c) Samorząd Uczniowski - kompetencje określa zał. nr 6 do Statutu SP 8,

d) Rada Rodziców, której kompetencje określa zał. nr 7 do Statutu SP 8.

2. Zasady współdziałania organów Szkoły:

a) wszystkie organy Szkoły współpracują ze sobą w duchu poszanowania praw, swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

b) rodzice i uczniowie poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają w formie pisemnej organom Szkoły swoje wnioski i opinie,

c) przedstawione wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a wnioskodawcy otrzymują pisemną informację dotyczącą przebiegu sprawy,

d) koordynatorem współpracy wszystkich organów Szkoły jest Dyrektor Szkoły.


3. Sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły.

1) Konflikty wewnątrzszkolne rozstrzygane są na terenie Szkoły.

2) W sytuacjach konfliktowych pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły Dyrektor Szkoły stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania; każdy z organów ma możliwość obrony swojego stanowiska.

3) Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów Szkoły, którzy działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

4) Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy Szkoły, w ramach ich kompetencji, kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

5) Przedstawiciele organów Szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów Szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.

6) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i nadzorującego Szkołę.

7) Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego, rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców.

8) Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, pedagoga, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły, rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców.


9) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

10) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, bądź przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

11) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem Szkoły ( nie nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych, Dyrektora Szkoły.

12) Sytuacje konfliktowe między pracownikiem Szkoły a uczniem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, pedagoga, Wicedyrektora i Dyrektora Szkoły.

13) Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora Szkoły.

14) Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem Szkoły rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

15) Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem Szkoły a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.


4. Spory kompetencyjne organów Szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Komisja jest powoływana w zależności od zaistniałej sytuacji przez Dyrektora Szkoły.

a) Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

b) Rozstrzygnięcia Komisji Statutowej są ostateczne.

c) Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego Szkołę.


§ 4

Organizacja Szkoły obejmuje oddziały ogólnodostępne i integracyjne, pracę świetlicy i biblioteki.


§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, którego uczniowie biorą udział we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami tworzącymi szkolny zestaw programów nauczania.

1)Liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym powinna być zgodna z zaleceniami organu prowadzącego.

2) Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

2. Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na:
- lekcjach wychowania fizycznego,
- lekcjach informatyki,
- lekcjach języka obcego w klasach IV – VI
zgodnie z przepisami szczegółowymi.

3. Liczba uczestników kół zainteresowań i zespołów kompensacyjno – wyrównawczych oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły jest zgodna z przepisami szczegółowymi.

4. Uczniów mających deficyty rozwojowe i trudności w nauce obejmuje się szczególną opieką pedagoga oraz umożliwia się udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych. Szkoła w zależności od potrzeb prowadzi pomoc uczniom przejawiającym braki rozwojowe, mającym trudności w nauce, w postaci:

- zajęć wyrównawczo – kompensacyjnych,
- zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
- zajęć terapeutycznych.§ 6


1. Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę.

2. Godzina lekcyjna w klasach I – VI trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne są dziesięciominutowe oraz jedna dwudziestominutowa i piętnastominutowa.


§ 7


1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy
ich rodziców ( prawnych opiekunów ), Szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

3. Organizację pracy świetlicy określa regulamin ( zał. nr 8 do Statutu SP 8 ).


§ 8


1. Szkoła prowadzi bibliotekę i czytelnię szkolną z uwzględnieniem zadań w zakresie:

1) udostępniania książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.

2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami ( prawnymi opiekunami ) określa regulamin pracy biblioteki i czytelni ( zał. nr 9 do Statutu SP 8 ).


§ 9


1. Szkoła nie organizuje internatu.

2. W Szkole funkcjonuje stołówka, w której zapewnia się uczniom higieniczne warunki i możliwość spożycia własnego śniadania, skorzystania z ciepłej herbaty, mleka oraz dożywiania. Odpłatność za przygotowanie i korzystanie ustala Dyrektor Szkoły.

§ 10


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja
każdego roku.

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Do arkusza organizacji Szkoły można wnosić aneksy.


§ 11


1. Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel może być opiekunem pracowni przedmiotowej.

5. Zakres zadań nauczycieli określa zał. nr 10 do Statutu SP 8.

6. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określa zał. nr 16 do Statutu SP 8.

7. Zakres zadań pracowników administracji i obsługi określają szczegółowo indywidualne zakresy obowiązków dla każdego pracownika.

8. W Szkole zatrudniony jest pedagog, którego zadania określa szczegółowo zał. nr 11 do Statutu SP 8.

9. Za zgodą organu prowadzącego w Szkole może być zatrudniony logopeda, którego zadania określa szczegółowo zał. nr 12 do Statutu SP 8.

10. Wszyscy pracownicy Szkoły – nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków określa zał. Nr 16 do Statutu.

§ 12


1. W Szkole tworzy się stanowiska wice Dyrektorów, zgodnie z przepisami.

2. Ze względu na specyfikę Szkoły, Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może utworzyć stanowisko wice Dyrektora do spraw integracji.

3. Stanowisko wice Dyrektora powierza i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

4. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań Dyrektora, które szczegółowo określone są w ich zakresie obowiązków.

§ 13


W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, zwanych nauczycielami wspierającymi oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach Szkoła może zatrudnić pomoc nauczyciela, za zgodą organu prowadzącego.

§ 14

1. W Szkole powołuje się klasowy zespół nauczycieli, który tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca klasy lub nauczyciel wspierający. Przewodniczącego powołuje Dyrektor Szkoły. Zadania klasowych zespołów nauczycieli określa par.2. ust 3. pkt. 3.

2. W każdym roku szkolnym Dyrektor Szkoły tworzy zespoły przedmiotowe, wychowawcze i problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.

§ 15


1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. W oddziale integracyjnym może nim być nauczyciel wspierający.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Nauczyciel wspierający może opiekować się danym oddziałem integracyjnym w ciągu I i II etapu edukacyjnego.

3. Dyrektor Szkoły( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy klasowemu.

4. Wychowawca pełni swoją funkcję do chwili ukończenia przez uczniów nauki w ostatniej klasie danego etapu edukacyjnego, chyba, że Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców oraz sam nauczyciel złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy.

5. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do potrzeb uczniów i warunków środowiskowych Szkoły.

6. Zakres zadań wychowawcy określa zał. nr 13 do Statutu SP 8.

§ 16

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Minimalną liczbę uczniów w nowotworzonych klasach określa organ prowadzący.

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

4. Na wniosek rodziców naukę w Szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat pod warunkiem, że otrzyma pozytywną opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

5. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

6. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej od 1 stycznia roku, w którym dziecko ma rozpocząć naukę.

7. Szkoła przyjmuje:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły,

b) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

8. Rekrutację dzieci do klasy integracyjnej prowadzi się na wniosek rodziców. Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera załącznik nr 14 do Statutu SP 8.

§ 16 a


PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


1. Uczeń Szkoły ma prawo do:

a) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

b) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,

c) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

d) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

e) poszanowania swej godności,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osób trzecich,

h) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

i) nietykalności osobistej,

j) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole,

k) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

l) korzystania z pomocy materialnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

ł) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,

m) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole,

n) złożenia skargi do pedagoga szkolnego w przypadku gdy uzna, że naruszono jego prawa na terenie szkoły lub domu rodzinnego.

2. Uczeń Szkoły ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza:

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, rzetelnego przygotowywania się do zajęć edukacyjnych oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

c) naprawiania wyrządzonych szkód. Za zniszczenie mienia szkolnego odpowiadają rodzice ucznia ( prawni opiekunowie ),

d) odpowiedzialności za życie własne i innych, zdrowie, higienę i rozwój,

e) dbania o honor i tradycje Szkoły,

f) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

g) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym Szkoły oraz pozostałym uczniom,

h) usprawiedliwienia nieobecności w Szkole w ciągu tygodnia po przyjściu do Szkoły w formie usprawiedliwienia od rodziców ( pisemnego bądź ustnego )
lub zaświadczenia lekarskiego,

i) dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju obowiązującego w Szkole.
Niedozwolony jest makijaż oraz malowanie paznokci i włosów.
Wzór mundurka szkolnego obowiązującego w Szkole zawiera zał. nr 17 do Statutu SP 8.
Nieobowiązkowe jest noszenie mundurka w dniach imprez szkolnych takich jak: Dzień Sportu, Dzień Dziecka oraz wycieczek szkolnych.
W dniu, w którym odbywają się uroczystości szkolne np.: Święto Patrona, Święto Niepodległości obowiązuje strój galowy – biała bluzka i mundurek.

j) wyłączenia telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i wszelkich imprez organizowanych przez Szkołę ( kino, teatr, uroczystości, apele,…)
Z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych można korzystać wyłącznie podczas przerw śródlekcyjnych lub za zgodą osoby sprawującej opiekę.

§ 16 b


1. Sposoby nagradzania uczniów:

1) Pochwała wobec klasy udzielana przez wychowawcę za:

a) działalność społeczną,

b) aktywny udział w życiu klasy,

c) umiejętność współżycia w zespole,

d) troskę o wygląd pomieszczeń Szkoły i jej otoczenia,

e) godną postawę w Szkole i poza nią.

2) Pochwała wobec klasy udzielana przez Dyrektora Szkoły za:

a) godne zachowanie w Szkole i poza nią,

b) aktywny udział w życiu Szkoły i w jej organizacjach.

3) Pochwała na forum Szkoły udzielana przez Dyrektora za:

a) reprezentowanie Szkoły w turniejach, konkursach, zawodach itp.,

b) wybitne osiągnięcia w nauce,

c) organizację akcji i imprez szkolnych,

d) godną postawę w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

4) Pochwała z wpisem do zeszytu spostrzeżeń.

5) Pochwała z wpisem do arkusza ocen za:

a) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

b) osiągnięcia artystyczne i sportowe, co najmniej na szczeblu miejskim,

c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego zwłaszcza w formie wolontariatu.

6) List pochwalny do rodziców za:

a) niesienie pomocy kolegom,

b) wybitną działalność społeczną i kulturalną na terenie Szkoły i środowiska,

c) bardzo dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie ( na koniec roku szkolnego ).

7) Począwszy od klasy IV uczeń może uzyskać świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, a w klasie VI świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem, według obowiązujących przepisów.

2. Sposoby karania uczniów:

1) Upomnienie wobec klasy udzielone przez wychowawcę za:

a) niewłaściwy stosunek do kolegów i osób dorosłych,

b) nieprzygotowywanie się do lekcji, nieodrabianie prac domowych,

c) powtarzające się niepunktualne uczęszczanie na zajęcia.

2) Upomnienie wobec klasy udzielone przez Dyrektora za naganne zachowanie w Szkole i poza nią.

3) Nagana wobec klasy udzielona przez wychowawcę za:

a) stosowanie przemocy,

b) niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

c) nieposzanowanie mienia szkolnego lub prywatnego.

4) Nagana udzielona przez Dyrektora w obecności osób trzecich za:

a) wyjątkowo naganne zachowanie w Szkole i środowisku,

b) brak poszanowania godności osobistej i wolności drugiego człowieka.

5) Upomnienie lub nagana z wpisem do zeszytu spostrzeżeń.

6) Zawieszenie przez wychowawcę klasy w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych itd. za:

a) powtarzające się wulgarne i brutalne zachowanie w Szkole i poza nią,

b) niewłaściwe zachowanie się w czasie imprez szkolnych,

c) inne przewinienia, według oceny klasowego zespołu nauczycielskiego.

7) Przeniesienie do innej równoległej klasy, gdy po udzielonej naganie uczeń nie zmienia swojego zachowania.

8) Przeniesienie do innej szkoły w przypadku wyczerpania wszystkich wyżej wymienionych sposobów karania, według odrębnych przepisów.

9) System innych kar ustala wychowawca klasy w porozumieniu z klasowym zespołem nauczycielskim.

3. O sposobach karania i nagradzania ucznia decyduje wychowawca, nauczyciel lub inna osoba w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

4. Tryb odwoławczy od kar:

1) Uczeń lub rodzic ( prawny opiekun) ma prawo odwołać się pisemnie od nałożonej kary regulaminowej do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni.

2) Dyrektor może rozstrzygnąć odwołanie ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna ) w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i innymi zainteresowanymi osobami.

3) Decyzja odwoławcza jest przekazana uczniowi lub rodzicowi ( prawnemu opiekunowi) w ciągu 14 dni.

4) Od decyzji Dyrektora Szkoły o zastosowaniu kary wobec ucznia, rodzice ( prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni za pośrednictwem Szkoły.

5) Dopuszcza się możliwość zawieszenia kary Dyrektora Szkoły w razie poręczenia za ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela.


§ 16 c


Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,


2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzież, wymuszenia, zastraszanie.

§ 16 d

Szkoła zapewnia uczniom warunki bezpieczeństwa, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:

1) bezwzględne stosowanie regulaminu BHP ( zał. nr 16 do Statutu SP 8),

2) zapewnienie opieki podczas wszystkich zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę – organizowanych na terenie placówki i poza nią,

3) natychmiastowe reagowanie przez wszystkich pracowników Szkoły na wszelkie przejawy zagrażające dobru społecznemu.

§ 17


PIECZĘCIE SZKOŁY


1.Szkoła używa następujących pieczęci:


1) Pieczęć okrągła duża do ostemplowania następujących dokumentów:

- świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły,

- duplikaty świadectw,

- odpisy arkuszy ocen.

2) Pieczęć okrągła mała do ostemplowania następujących dokumentów:

- legitymacje szkolne,

- legitymacje służbowe.

3) Pieczęć podłużna, nagłówkowa do ostemplowania następujących dokumentów:

- pisma wychodzące,

- pisma wewnętrzne,

- arkusze ocen,

- zaświadczenia dla uczniów,

- zaświadczenia dla pracowników,

- sprawozdania,

- czeki bankowe.


4) Pieczęć podłużna nagłówkowa z numerem identyfikacyjnym do celów statystycznych.


§ 18


CEREMONIAŁ SZKOLNY


Szkoła posiada własny sztandar nadany dnia 28 kwietnia 1973 roku i związany z tym ceremoniał.

1. Sztandar szkolny uczestniczy we wszystkich oficjalnych uroczystościach szkolnych i jeżeli jest to celowe pozaszkolnych np. uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, apele z okazji Dnia Patrona Szkoły, rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, pożegnanie klas szóstych.

2. Sztandar przechowywany jest w gablocie szkolnej w Szkolnej Izbie Tradycji.

3. Opiekę nad sztandarem sprawuje poczet sztandarowy oraz wyznaczony przez Radę Pedagogiczną nauczyciel.

4. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę w poczcie sztandarowym według następujących zasad:

- jest uczniem co najmniej klasy piątej,
- osiąga dobre wyniki w nauce i wyróżnia się wzorową postawą,
- uzyskuje aprobatę Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
- on sam i jego rodzice wyrażają zgodę na występowanie w poczcie sztandarowym.

5. Poczet występuje ze sztandarem w strojach uroczystych:

- chorąży: biała koszula, ( marynarka ), granatowe lub czarne spodnie, ciemne półbuty,
- przyboczne: białe bluzki, granatowe lub czarne spódnice,
- cały poczet występuje w biało – czerwonych szarfach i białych rękawiczkach.

6. Uczniów do składu pocztu sztandarowego proponują co roku w maju zespoły klas piątych.

7. W skład pocztu wchodzą dwie zmiany 3- osobowe.

8. Poczty sztandarowe klas szóstych przekazują uroczyście sztandar nowemu pocztowi sztandarowemu w dniu pożegnania ze Szkołą.

9. Absolwenci klas szóstych składają ślubowanie na sztandar szkolny.

10. Uczniowie klas pierwszych w trakcie uroczystości ślubowania ( pasowania ) składają przyrzeczenie wobec sztandaru.

11. Wszyscy uczniowie uczestniczący w uroczystościach z udziałem sztandaru zobowiązani są występować w strojach galowych.


SYMBOLE NARODOWE


1. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej otaczane są czcią i podlegają szczególnej ochronie.

2. Godła państwowe w Szkole rozmieszcza się:

- w klasach i pomieszczeniach służbowych,
- na sztandarze szkolnym,
- w miejscu, gdzie odbywają się uroczystości szkolne.

3. Flaga państwowa jest wznoszona na maszcie podczas oficjalnych świąt państwowych i uroczystości szkolnych.

4. Szkoła posiada Izbę Tradycji, w której znajdują się pamiątki związane z Patronem Szkoły – Powstańcami Wielkopolskimi.
Praca wokół Patrona przebiega w następujących formach:

a) obchody Dnia Patrona:

- klasowe i ogólnoszkolne konkursy wiedzy o Patronie Szkoły,
- uroczyste apele,
- lekcje tematyczne związane z Patronem ( z wykorzystaniem zgromadzonych pamiątek ).

b) uczestnictwo w pozaszkolnych uroczystościach związanych z Powstaniem Wielkopolskim:

- udział w zlotach ogólnopolskich organizowanych z okazji jubileuszowych rocznic Powstania Wielkopolskiego,
- udział w spotkaniach Rodziny Szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich,
- utrzymywanie kontaktu ze Szkołami o tym samym imieniu.

c) systematyczne opieranie pracy wychowawczej na ideach i wzorach bohaterów Powstania Wielkopolskiego.


§ 19

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.


§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną przy współudziale Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Statut przedstawiony jest do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

3. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły i załącznikach ( regulaminach ) leżą w kompetencji Rady Pedagogicznej.

4. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa Szkoły.

5. Zmiany w załącznikach (regulaminach) stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

6. Statut Szkoły wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organy Szkoły. Jego kopia dostępna jest w bibliotece szkolnej.


§ 21


UCHWAŁA

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego ( Dz.U z 2004 r Nr 256 poz.2572, ze zmianami ) uchwala się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 8 w Koninie i nadaje mu jednolity tekst.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku


Załącznik nr 4 do Statutu SP-8


KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY


1. Szkołą kieruje Dyrektor powołany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę.

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą, a w szczególności:


a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje te uchwały, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący Szkołę,

e) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,

f) zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły,

g) zarządza finansami Szkoły,

h) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego,

i) dba o powierzone mienie,

j) dokonuje oceny pracy nauczyciela,

k) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela,

l) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,

ł) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,

m) reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

n) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

o) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

p) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

q) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor zasięgając opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej tworzy stanowisko wice Dyrektora Szkoły:

a) zasady tworzenia stanowiska określa ustawa lub Organ Prowadzący,

b) Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji dla stanowiska Wicedyrektora,

c) o zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną,

d) obsada stanowiska należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły.

Załącznik nr 5 do Statutu SP-8


KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie uchwalonym przez nią regulaminem.

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się nie mniej niż cztery razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:

a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b) organ prowadzący Szkołę,

c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

d) na wniosek 1/3 jej członków.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

6. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

a) zatwierdza plan pracy Szkoły,

b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

d) ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy, wnioskuje o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

f) występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wice Dyrektora Szkoły,

g) deleguje ustawową liczbę przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,

h) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

i) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,

j) opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

k) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

l) Rada Pedagogiczna przejmuje kompetencje Rady Szkoły.

Załącznik nr 6 do Statutu SP-8


KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Regulamin samorządu określa:

a) strukturę, liczebność i kadencję samorządu,

b) tryb wybierania samorządu i sposób podejmowania uchwał.

4. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

a) oceniania, klasyfikowania i promowania,

b) form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.

5. Samorząd uczniowski przedstawia radzie pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie o zakresie takich praw uczniów jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny,


c) prawo do organizacji życia szkolnego,

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

e) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Załącznik nr 7 do Statutu SP-8


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW


1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do organów Szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

b) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,


c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami Szkoły, prawa do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w Szkole i w klasie,

- uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i trudności,

- znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

Załącznik nr 8 do Statutu SP-8


ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w Szkole w czasie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi i zajęciami dodatkowymi ze względu na czas pracy ich rodziców ( prawnych opiekunów ) lub organizację dojazdu do Szkoły, Szkoła prowadzi świetlicę.

2. Zadania świetlicy szkolnej:

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do samodzielnej pracy umysłowej.

2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej ( w pomieszczeniach i na powietrzu ), mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju fizycznego.


3) Organizowanie zajęć sprzyjających ujawnianiu oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.

4) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.


5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6) Rozwijanie samodzielności i samorządności.


7) Współdziałanie z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

3. Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

1) Świetlica prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w czasie odpowiednio dopasowanym do rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoły ; organizację zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w Szkole określa Dyrektor Szkoły.

2) Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

3) Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz według opracowanego przez nauczycieli pracujących w świetlicy zakresu treści wychowawczych i planowanych osiągnięć wychowanków świetlicy.

4) Przy świetlicy może działać wybierana na początku roku szkolnego rada
wychowawcza rodziców.


4. Wychowankowie świetlicy:

1) Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I- VI.

2) Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych, uczniowie dojeżdżający, dzieci z rodzin zastępczych, dzieci rodziców pracujących.

3) Zapisów uczniów do świetlicy dokonują nauczyciele świetlicy.

4) Zapisów uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, wypełnionej i podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

5) Od decyzji o nie przyjęciu dziecka do świetlicy można się odwołać do Dyrektora Szkoły.

6) Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

5. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy.

2) Tygodniowy rozkład zajęć.

3) Protokoły posiedzeń rady wychowawczej rodziców ( o ile została taka zawiązana ).

4) Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

5) Sprawozdania z pracy świetlicy.


Załącznik nr 9 do Statutu SP-8


REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I CZYTELNI


1. Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami szkolnymi służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2. Biblioteka szkolna i czytelnia mają za zadanie w szczególności:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

b) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych
(bibliotecznych i czytelniczych ),

c) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych,

d) korzystanie ze zbiorów audiowizualnych w czytelni.

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:

- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- udzielanie pomocy uczniom i nauczycielom w korzystaniu z różnych źródeł informacji.

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

- współdziałanie z nauczycielami,
- wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych,
- otaczanie opieką uczniów zdolnych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego Szkoły.


4. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

a) koordynowanie pracy w bibliotece:
- opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,
- sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa
- odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki,
- uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością.

b) praca pedagogiczna:

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów,
- udzielanie informacji bibliotecznych,
- poradnictwo czytelnicze,
- realizacja ścieżki czytelniczej i medialnej,
- udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów ,
- prowadzenie różnych form aktywności czytelniczej.

c) praca organizacyjna:

- ewidencja gromadzonych zbiorów,
- selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja,
- wydzielenie księgozbioru podręcznego,
- prowadzenie katalogów,
- współpraca z rodzicami i instytucjami.

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor:

a) zapewnia obsadę personelu, odpowiednie pomieszczenia
i wyposażenie,

b) zapewnia środki finansowe,

c) zarządza scontrum,

d) hospituje i ocenia pracę biblioteki,

e) zatwierdza roczny plan działalności biblioteki, zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami ( prawnymi opiekunami ) oraz innymi bibliotekami.


Załącznik nr 10 do Statutu SP-8


ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI


1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Prawa nauczyciela określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i kodeks pracy.

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

a) prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiednich wymagań edukacyjnych,

b) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

c) wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

d) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

e) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych,

f) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

g) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

4. Każdy nauczyciel zna, ( posiada ), stosuje obowiązkowo, ewentualnie gromadzi, gdzie to jest konieczne / możliwe i prezentuje do wglądu osobom sprawującym nadzór pedagogiczny:

1) Podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie swojego przedmiotu oraz ścieżek edukacyjnych.

2) Podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie zadań ogólnych
Szkoły.

3) Program nauczania na cały etap kształcenia wraz z numerem dopuszczenia ministerialnego oraz numerem na szkolnej liście programów.

4) Standardy wymagań egzaminacyjnych.

5) Indywidualny plan rozwoju zawodowego ( doskonalenie, cele do zrealizowania w danym roku ).

6) Szkolny system wychowawczy ( misję, wizję ) w tym profilaktykę.

7) Analizy, raporty zewnętrzne i wewnątrzszkolne przekazywane przez nauczycieli.

8) Pisemne prace ucznia do wglądu (kartkówki, sprawdziany, testy, badania wyników, itp.).

9) Wyciągi z dokumentów prawnych wykonane samodzielnie lub przekazywane przez innych.

10) Przedmiotowy system oceniania zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

11) Plan wynikowy
( wymagania podstawowe i ponadpodstawowe ):

a) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,

b) szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności w danym przedmiocie,

c) zestaw narzędzi oceniania ( zgodny ze szkolnym systemem oceniania ) czyli zestaw autoryzowanych testów, zaplanowanych prac pisemnych, narzędzi zewnętrznych ),

d) analizy / raporty dotyczące oceniania wykonane przez nauczycieli Szkoły oraz zewnętrzne.


Załącznik nr 11 do Statutu SP –8


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO


1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

a) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,

b) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela dla uczniów niepełnosprawnych,

d) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

e) koordynacja prac w zakresie dalszego kształcenia,

f) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

g) diagnozowania i monitorowania zachowań uczniów,

h) systematycznej współpracy z różnymi instytucjami w ramach zaistniałych potrzeb – organizowanie dla nauczycieli, rodziców, uczniów spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, Kuratorem do spraw nieletnich,

i) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

2. Pedagog szkolny w sposób szczególny powinien zwracać uwagę na przestrzeganie przez Szkołę postanowień Konwencji Praw Dziecka.

3. W uzasadnionych przypadkach pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ma prawo występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego, reprezentować Szkołę przed tym Sądem oraz współpracować z Kuratorami sądowymi.

Załącznik nr 12 do Statutu SP-8


ZADANIA LOGOPEDY


1. Do zadań logopedy należy:

a) diagnoza logopedyczna:

- prowadzenie badań logopedycznych w Szkole,

- udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom dotyczących zdiagnozowanych dzieci,

- dalsza opieka logopedyczna nad dzieckiem oraz kierowanie do innych specjalistów.


b) terapia logopedyczna:

- prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy.


c) edukacja:

- spotkania z rodzicami na terenie Szkoły na temat rozwoju mowy,

- pomoc metodyczna nauczycielom w prowadzeniu ćwiczeń logopedycznych.

Załącznik nr 13 do Statutu SP-8

ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

d) organizowanie spotkań zespołów wychowawczych w celu analizowania przyczyn trudności w zachowaniu i podejmowania działań profilaktycznych.

2. Wychowawca:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami ):

- różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
- ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

c) zapoznaje uczniów z regulaminem Szkoły, Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów,

e) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

- poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
- udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
- włączenie ich w sprawy klasy i Szkoły.

f) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

3. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału w skład której wchodzą:

a) arkusze ocen,

b) dziennik lekcyjny, w tym nauczania indywidualnego z wpisanym programem,

c) tzw. teczka wychowawcy klasy ( nie musi mieć formy teczki ) zawierająca: badania, ankiety, analizy, techniki socjometryczne, arkusze samooceny ucznia, opinie uczniów, uczących, scenariusze ciekawych zajęć, kontakty z rodzicami –terminarz, notatki ze spotkań, potwierdzenie obecności rodzica oraz
- korespondencję z rodzicami,
- listy powiadomień o ocenach wraz z podpisami i datami,
- notatki służbowe na temat niepokojących wydarzeń w klasie, w Szkole, na wycieczce, itp.
- notatki na temat pracy społecznej swoich wychowanków, nagrody uczniów,
- wykaz zastosowanych nagród i kar i sposoby powiadomienia rodziców,
- dokumentację wyjazdów wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem finansowym przedstawionym rodzicom oraz Dyrektorowi,
- notatki i wydarzenia z życia klasy,
- stałą analizę frekwencji klasy i uczniów.

Nauczyciel wychowawca posiada ( zna i stosuje ):

a) Wewnątrzszkolny System Oceniania,

b) Program Wychowawczy i Program Profilaktyki,
c) Plan Pracy Wychowawczej ( na 1 rok ) dopasowany do specyfiki danej klasy,

d) tematykę konkretnych godzin wychowawczych w powiązaniu z Programem Wychowawczym Szkoły,

e) propozycje wycieczek /wyjazdów / wypraw.

Dodatkowa dokumentacja:

a) zalecenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej dotyczące wszystkich uczniów w danej klasie oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych dla tych uczniów,

b) własne opinie pisane dla placówek, w tym ksero dokumentów przekazywanych dla sądu, poradni, itp.

c) postanowienia sądów,

d) lista wychowanków objętych pomocą rzeczową,

e) lista uczęszczających na zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań,

f) lista uczestniczących w nauce religii.
Opublikował: Daniel Wyderkiewicz
Publikacja dnia: 05.01.2011
Podpisał: Daniel Wyderkiewicz
Dokument z dnia: 05.01.2011
Dokument oglądany razy: 5 161